Discreet verpakt  Gratis verzending bij besteding boven de 75,- in NL

[gtranslate]

Artikel 1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Power Caps: de overkoepelde handelsnaam Raja Trading B.V., waaronder Power Caps werkzaamheden verricht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 91143209.
1.2 De klant: de zakelijke partij, rechtspersoon, dan wel de rechtsgeldig vertegenwoordiger van deze, die met Power Caps een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Power Caps producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de klant.

1.4 Producten: onder producten wordt onder meer verstaan research chemicals. De geleverde producten worden geleverd voor onderzoeksdoeleinden en zijn niet bedoeld voor persoonlijke consumptie.

1.5 Levering: alle handelingen dat tot doel om de producten van Power Caps over te doen gaan in het vermogen van de klant, behoudens het geldende eigendomsvoorbehoud. 
1.6 Partijen: Power Caps en de klant samen.
1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
1.8 Website: www.powercaps.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Power Caps en op elke tussen Power Caps en de klant tot stand gekomen overeenkomst.
2.2 Van deze leveringsvoorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Afwijkingen gelden niet voor toekomstige leveringen en nabestellingen.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing is, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de klant en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 De meest recente versie van leveringsvoorwaarden van Power Caps is van toepassing. Power Caps kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze leveringsvoorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen binden de klant nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. De zakelijke klant, handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, is gehouden de wijzigingen te accepteren. De klant is verplicht deze binding ook aan derden/samenwerkingen op te leggen.
2.6 Indien één of meer bepalingen in deze leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.7 Indien Power Caps op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze leveringsvoorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan worden ontleend.

Artikel 3. Prijzen levering
3.1 Alle prijzen die Power Caps hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen, reis-, verpakkings-, bezorg- en verzendkosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is Power Caps niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Dit geldt ook in geval van bestellingen uit meerdere onderdelen of pakketten.
3.3 Power Caps behoudt zich het recht voor om zijn prijzen tussentijds aan te passen. Power Caps zal tijdens de overeenkomst met de klant de prijzen van de aangeboden c.q. bestelde producten niet verhogen, behoudens prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling.
3.4 In afwijking van het vorige lid kan Power Caps producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de logistieke en bezorgingsmarkt, waar Power Caps geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3.5 Op de producten van Power Caps geldt een eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat het eigendom van de producten overgaat op de klant na volledige betaling van de koopsom en alle bijbehorende kosten, waaronder logistieke kosten, inpakkosten en administratiekosten. Indien niet aan de gehele betaling is voldaan blijven de producten eigendom van Power Caps en kan Power Caps gebruik maken van alle rechten die Power Caps op grond van artikel 2 Boek 5 Burgerlijk Wetboek en alle bijbehorende wet- en regelgeving en jurisprudentie toekomen zonder tussenkomst van de rechter.

Artikel 4. Betalingsonmacht klant
4.1 Power Caps is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
• in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
• (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
• door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
• onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
• anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

4.2 Alle door Power Caps geleverde producten blijven eigendom van Power Caps tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Power Caps uit hoofde van enige met Power Caps gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

4.3 Betalingsonmacht van of bij derden, waaronder maar niet uitsluitend de partij die ten behoeve van de klant de producten opslaat of doet opslaan resulteert niet in het opschorten van de betalingsverplichtingen van klant jegens Power Caps. Klant kan zich hier niet rechtsgeldig op beroepen teneinde niet (geheel) te betalen, het eigendomsvoorbehoud van Power Caps ongedaan te maken of om de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden.

Artikel 5. Conformiteit en garantie
5.1 Power Caps staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en geldende normen, voor zover in alle redelijkheid van Power Caps kan worden verlangd. Power Caps neemt voldoende zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de kwaliteit van het product, maar kan de kwaliteit van het product niet in alle gevallen 100% garanderen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de kwaliteit en/of bruikbaarheid van het product te testen, inclusief de wettelijk voorgeschreven tests en audits.
5.2 Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen of door de leverancier en/of fabrikant van Power Caps is verstrekt.
5.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Power Caps schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (ongeopend en verzegeld) en in originele staat, met inachtneming van de bepalingen in artikel 8 van deze leveringsvoorwaarden. Power Caps vergoedt in geval van terugzending het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten aan de klant.
5.4 Indien een product wordt teruggeroepen door een leverancier en/of fabrikant, brengt Power Caps de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Power Caps vergoedt in dat geval het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten aan de klant.
5.5 Power Caps is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De producten zijn bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en niet bedoeld voor persoonlijke consumptie.

5.6 Indien de klant gebruikmaakt van opslag door een derde partij dan dient de klant bij verlies en/of schade deze te verhalen op de derde. Op het moment dat de klant de producten opslaat of doet opslaan vallen deze onder de verzekering(en) en aansprakelijkheid van de derde partij. Het eigendomsvoorbehoud van Power Caps blijft van toepassing. Indien de producten deels of geheel verloren gaan gedurende de opslag behoudt Power Caps de vordering op de klant op grond van het eigendomsvoorbehoud. Power Caps kan de producten per direct ophalen of doen ophalen bij de klant, indien Power Caps naar redelijkheid mag verwachten dat de klant niet meer aan de betaling zal voldoen. Voorgenoemde is onder meer maar niet uitsluitend het geval bij surseance van betaling en/of (dreigend) faillissement.

 

Artikel 6. Levering
6.1 Power Caps zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de levering van bestellingen van producten.
6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Power Caps kenbaar heeft gemaakt.
6.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in het vijfde lid van dit artikel is vermeld, zal Power Caps geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Voor 17:00 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Power Caps streeft naar levering binnen 24 uur. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
6.4 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
6.5 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Power Caps, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Power Caps voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Power Caps gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Power Caps onder die verzekering. De producten voldoen aan de wettelijk gestelde normen (o.a. ISO) d.m.v. het uitvoeren audits.
7.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.3 Power Caps is enkel aansprakelijk voor directe schade bij de levering indien deze is ontstaan door aantoonbare opzet en/of grove nalatigheid van de kant van Power Caps. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Power Caps aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Power Caps kan worden toegekend;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
7.4 Aansprakelijkheid van Power Caps voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, immateriële schade, letselschade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
7.5 Power Caps is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
• het niet voldoen door de klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
• aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;
• gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
• het beschadigen of verbreken van de verzegeling of verpakking van een bestelling c.q. pakket tijdens de verzending door post- en bezorgdiensten;
• het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier of andere derden;
• het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Power Caps door de klant;
• te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten;
• (schade) door onzorgvuldig gebruik van de producten door de klant;
• fouten en/of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur en/of (technische) storingen op de website van Power Caps;
• lichamelijke klachten, gezondheidsklachten, psychische klachten of allergische reacties van de klant veroorzaakt door (inname van) een product;
• schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Power Caps en/of de klant;
• schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
• fouten en/of tekortkomingen door ingeschakelde derden.
7.6 Elke aansprakelijkheid van Power Caps vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
7.7 Power Caps is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal Power Caps vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
7.8 Power Caps heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product.
7.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Power Caps en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een fout in een product of een allergische reactie van een klant valt niet onder grove opzet of nalatigheid door Power Caps. Dit is ook niet het geval indien het product tussen twee testperiodes in is geproduceerd en of in een badge zat waarop een succesvolle steekproef is uitgevoerd.

Artikel 8. Retourbeleid

8.1 De retourservice van Power Caps is mogelijk voor producten zoals omschreven in artikel 5.3 en indien deze producten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het product is compleet, in originele staat en onbeschadigd.
  • Het product is voorzien van originele etiketten, labels en/of kaartjes.
  • Het product zit (indien mogelijk) in de originele onbeschadigde verpakking.
  • Het product zit in de verzegelde verpakking voorzien van het originele (hygiëne) zegel.
  • Het product betreft geen specifiek voor de klant op maat gemaakt of een in opdracht van de

      klant op het (eigen) recept van de klant gemaakt product.

8.2 Het herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten / is niet van toepassing. Power Caps sluit overeenkomsten met zakelijke opdrachtgevers. De producten zijn niet bedoeld voor particulier gebruik.

8.3 Indien na het controleren van de ontvangen producten Power Caps van mening is dat het product niet retour kan worden genomen onder meer maar niet uitsluitend indien er sprake is van schade, dan zal Power Caps dit zo snel mogelijk aan de klant laten weten. Indien niet uitgesloten is dat de schade door een leverancier, post- dan wel bezorgdienst is veroorzaakt is restitutie eveneens niet mogelijk.

8.4 Voor alle producten, die niet retour kunnen worden genomen, is geen restitutie mogelijk.

8.5 Indien Power Caps de producten in ontvangst neemt en overgaat tot restitutie, dan zal de klant het bedrag binnen 14 dagen op de bij Power Caps bekende bankrekening ontvangen. In geen geval kan de restitutie meer bedragen dan het factuurbedrag. Power Caps is gerechtigd om de door Power Caps gemaakte kosten voor het retour naar redelijkheid bij de klant in rekening te brengen, waaronder maar niet uitsluitend de administratiekosten.

8.6 Bij klachten van de klant over de restitutie is het klachtenrecht uit de algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, bij strijd tussen de artikelen uit de leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden prevaleren de leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst c.q. levering onmogelijk door een oorzaak die Power Caps niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Power Caps kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van hemzelf, werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk ( waaronder het netwerk waarvan de leverancier gebruikmaakt) of andere technische storingen (onder meer bij leveranciers en/of leveringssoftware), tekortkomingen van ingeschakelde derden, waaronder leveranciers en hun hulppersonen van Power Caps, te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is Power Caps gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Power Caps en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Power Caps. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Power Caps geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Power Caps niet in staat is zijn (leverings)verplichtingen na te komen.
9.3 In geval van overmacht zal Power Caps zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing, tenzij dit redelijkerwijze niet voor rekening en risico van Power Caps komt onder meer maar niet uitsluitend indien de klant gebruik wenst te maken van een specifieke (defecte) bezorgdienst of leverancier.
9.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Power Caps gedeeltelijk zijn nagekomen, is Power Caps gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst c.q. levering. Indien levering opnieuw mogelijk is zullen de overige leveringen naar redelijkheid zo snel mogelijk worden verwerkt en worden gefactureerd.
9.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Indien de leveringsvoorwaarden in een bepaald geval niet voldoende duidelijk zijn en de leveringsvoorwaarden bieden niet voldoende aanknopingspunten, dan dient er aansluiting te worden gezocht in het licht en de bewoordingen van de algemene voorwaarden.

Bij strijdigheid tussen de leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden zijn prevaleren de leveringsvoorwaarden.

10.2 Al hetgeen is bepaald over leveringen en alle bijbehorende zaken in deze leveringsvoorwaarden is van overeenkomstige toepassingen bij het leveren of het doen leveren ten behoeve van de klant in het buitenland. Indien in voorgenoemde geval aanvullende en/of strengere eisen gesteld zijn door de lokale en/of nationale wet- en regelgeving dan is dit voor rekening en risico van de klant. De klant is gehouden zelf op de hoogte te zijn van de lokale en nationale wet- en regelgeving indien er voor levering in het buitenland wordt gekozen. Dit omvat mede de invoerrechten en alle benodigde keurmerken en licenties om de producten en alle inbegrepen stoffen in te voeren. Boetes, naheffingen, strafbaarstellingen en andere punitieve maatregelen voor het niet naleven van deze wet- en regelgeving komt voor rekening en risico van de klant. Power Caps beschikt slechts over de informatie van de rechtsgeldigheid van levering in Nederland met uitsluiting van onjuist gebruik en onjuist vervoer door de klant, de door klant ingehuurde (logistieke) derde(n) en de derde partij die de producten en zaken voor of ten behoeve van de klant opslaat.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Power Caps en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Power Caps is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

11.4 Power Caps kan eenzijdig de leveringsvoorwaarden wijzigen. De meest recente leveringsvoorwaarden zijn per direct van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, huidige overeenkomsten en leveringen alsmede alle toekomstige overeenkomsten en leveringen.

11.5 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen, voor zover de wet dat toelaat en de partijen niet in onderling overleg tot een zo optimaal mogelijke oplossing zijn gekomen worden berecht door de bevoegde rechter.