Discreet verpakt  Gratis verzending bij besteding boven de 75,- in NL

[gtranslate]

Privacyverklaring Power Caps

Power Caps respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Power Caps verwerkt, met welk doel, hoe Power Caps vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Power Caps (de overkoepelende handelsnaam Raja Trading B.V. waaronder Power Caps werkzaamheden verricht) staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 91143209.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Power Caps via info@powercaps.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Power Caps verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Power Caps verwerkt geen persoonsgegevens van een persoon jonger dan 18 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat Power Caps zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Power Caps. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Power Caps een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de producten van Power Caps en om jouw bestelling in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens mogelijk verwerkt voor facturatie en boekhouding.

De persoonsgegevens die Power Caps (mogelijk) verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Power Caps

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via het bestelsysteem van Power Caps, via het contactformulier op de website of via e-mailcontact.

Power Caps verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam
 • Voor het toezenden van het aanbod van Power Caps
 • Om de overeenkomst die je met Power Caps bent aangegaan uit te kunnen voeren / jouw bestelling te kunnen bezorgen
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Om je te informeren over wijzigingen van producten
 • Indien Power Caps hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Power Caps nodig heeft voor zijn administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte


Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Power Caps verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Persoonsgegevens delen aan derden

Power Caps deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Power Caps zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Power Caps een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Power Caps blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Power Caps zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • Webhosting/software
 • Post- en bezorgdiensten
 • Betaaldiensten/systemen
 • Boekhoudsysteem/boekhouder
 • Telecommunicatie

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Power Caps mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Power Caps neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG)

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@powercaps.nl. Power Caps zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Power Caps niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat Power Caps je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Power Caps is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Power Caps wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Power Caps neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Power Caps mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Power Caps via info@powercaps.nl.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Power Caps verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Power Caps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 augustus 2023. Power Caps heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Power Caps vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Power Caps jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.