Discreet verpakt  Gratis verzending bij besteding boven de 75,- in NL

[gtranslate]

Algemene voorwaarden Power Caps

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Power Caps: de overkoepelde handelsnaam Raja Trading B.V., waaronder Power Caps werkzaamheden verricht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 91143209.

1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Power Caps een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Power Caps producten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de klant. Onder producten wordt onder meer verstaan research chemicals. De geleverde producten worden geleverd voor onderzoeksdoeleinden en zijn niet bedoeld voor persoonlijke consumptie.

1.5 Partijen: Power Caps en de klant samen.

1.6 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.7 Website: www.powercaps.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Power Caps en op elke tussen Power Caps en de klant tot stand gekomen overeenkomst.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing is, kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Eventuele algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden van de klant en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Power Caps is van toepassing. Power Caps kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen binden de klant nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. De zakelijke klant, handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, is gehouden de wijzigingen te accepteren. De klant is verplicht deze binding ook aan derden/samenwerkingen op te leggen.
2.8 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.9 Indien Power Caps op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan worden ontleend.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod van Power Caps is vrijblijvend. Power Caps is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.4 Alle afbeeldingen, maten e.d. van de producten, welke door Power Caps worden verstrekt in het kader van het aanbod zijn indicaties en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. Afwijkingen in specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Power Caps kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Power Caps aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. De klant kan via de website van Power Caps zijn bestelling plaatsen. De overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling. De producten zijn voor de Nederlandse markt en mogen niet naar het buitenland worden vervoerd c.q. verzonden.

4.2 Power Caps bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Power Caps deze bevestiging heeft verzonden kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.3 In uitzondering op het eerste lid komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Power Caps, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of de klant aan diens betalingsverplichting kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Power Caps recht om de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 Power Caps sluit geen overeenkomsten met minderjarigen. De klant dient 18 jaar of ouder te zijn.

4.5 De aangeboden producten van Power Caps zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en niet voor persoonlijke consumptie. Power Caps is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik van de geleverde producten door de klant.

 Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen die Power Caps hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen, reis-, verpakkings-, bezorg- en verzendkosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- of typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- of typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt en is Power Caps niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Dit geldt ook in geval van bestellingen uit meerdere onderdelen of pakketten.

5.3 Power Caps behoudt zich het recht voor om zijn prijzen tussentijds aan te passen. Power Caps zal tijdens de overeenkomst met de klant de prijzen van de aangeboden c.q. bestelde producten niet verhogen, behoudens prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling.

5.4 In afwijking van het vorige lid kan Power Caps producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en de grondstoffen/ingrediëntenmarkt, waar Power Caps geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

Artikel 6. Betaling en incasso
6.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Power Caps aangeboden betalingsmogelijkheden.
6.2 Power Caps behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.
6.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
6.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.5 Bij niet tijdige of niet volledige betaling behoudt Power Caps zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.  

6.6 In geval van niet tijdige of niet volledige betaling, zal de klant eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

6.7 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

6.8 De door de klant gedane betalingen worden door Power Caps ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen/orders die het langst openstaan.
6.9 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de bestellingen c.q. producten ten behoeve van de gezamenlijke klanten worden geleverd, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 7. Betalingsonmacht

7.1 Power Caps is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 8. Conformiteit en garantie
8.1 Power Caps staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en geldende normen, voor zover in alle redelijkheid van Power Caps kan worden verlangd. Power Caps neemt voldoende zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de kwaliteit van het product, maar kan de kwaliteit van het product niet in alle gevallen 100% garanderen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de kwaliteit en/of bruikbaarheid van het product te testen, inclusief de wettelijk voorgeschreven tests en audits.
8.2 Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen of door de leverancier en/of fabrikant van Power Caps is verstrekt.
8.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Power Caps schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (ongeopend en verzegeld) en in originele staat. Power Caps vergoedt in geval van terugzending het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten aan de klant.
8.4 Indien een product wordt teruggeroepen door een leverancier en/of fabrikant, brengt Power Caps de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Power Caps vergoedt in dat geval het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten aan de klant.
8.5 Power Caps is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De producten zijn bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en niet bedoeld voor persoonlijke consumptie.

Artikel 9. Levering
9.1 Power Caps zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Power Caps kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in het vijfde lid van dit artikel is vermeld, zal Power Caps geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Voor 17:00 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
9.4 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
9.5 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
9.6 In geval van ontbinding conform het vierde lid van dit artikel zal Power Caps het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Power Caps zich inspannen om desgewenst een vervangend product beschikbaar te stellen.
9.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Power Caps tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Power Caps bekend gemaakte derden, behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Power Caps geleverde producten blijven eigendom van Power Caps tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Power Caps uit hoofde van enige met Power Caps gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1 Power Caps heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Power Caps kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

11.2 Power Caps is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

11.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Power Caps op de klant onmiddellijk opeisbaar.

11.5 Power Caps behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

 

Artikel 12. Overmacht
12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Power Caps niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Power Caps kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van hemzelf, werknemers of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals leveranciers van Power Caps, te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten, overheidsmaatregelen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is Power Caps gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Power Caps en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Power Caps. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Power Caps geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Power Caps niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
12.3 In geval van overmacht zal Power Caps zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
12.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Power Caps gedeeltelijk zijn nagekomen, is Power Caps gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
12.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13. Intellectueel eigendomsrechten
13.1 Power Caps behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij ontwikkelt, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
13.2 De inhoud van de website van Power Caps waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom Power Caps of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Power Caps.
13.3 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Power Caps ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Power Caps, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
13.4 De rechten van intellectueel eigendom welke Power Caps in licentie gebruikt mag de klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
13.5 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de klant noch Power Caps jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
13.6 De klant is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Power Caps en derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Power Caps, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Power Caps voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Power Caps gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Power Caps onder die verzekering. De producten voldoen aan de wettelijk gestelde normen (o.a. ISO) d.m.v. het uitvoeren audits.
14.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.3 Power Caps is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Power Caps aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Power Caps kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

14.4 Aansprakelijkheid van Power Caps voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, immateriële schade, letselschade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.5 Power Caps is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • het niet voldoen door de klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;
 • gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het beschadigen of verbreken van de verzegeling of verpakking van een bestelling c.q. pakket tijdens de verzending door post- en bezorgdiensten;
 • het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier of andere derden;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Power Caps door de klant;
 • te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten;
 • (schade) door onzorgvuldig gebruik van de producten door de klant;
 • fouten en/of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur en/of (technische) storingen op de website van Power Caps;
 • lichamelijke klachten, gezondheidsklachten, psychische klachten of allergische reacties van de klant veroorzaakt door (inname van) een product;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Power Caps en/of de klant;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • fouten en/of tekortkomingen door ingeschakelde derden.

14.6 Elke aansprakelijkheid van Power Caps vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
14.7 Power Caps is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal Power Caps vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
14.8 Power Caps heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door het leveren van een nieuw product.
14.9 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Power Caps en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een fout in een product of een allergische reactie van een klant valt niet onder grove opzet of nalatigheid door Power Caps. Dit is ook niet het geval indien het product tussen twee testperiodes in is geproduceerd en of in een badge zat waarop een succesvolle steekproef is uitgevoerd.

 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid gegevens

15.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst of indien Power Caps voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
15.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

15.3 De gegevens die de klant aan Power Caps verstrekt, zal Power Caps te allen tijde zorgvuldig bewaren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16. Klachtenregeling
16.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of geleverde producten dienen schriftelijk binnen 7 dagen na uitvoering of binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Power Caps kenbaar te worden gemaakt.
16.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
16.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Power Caps dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant. 
16.4 Power Caps dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Power Caps in overleg treden met de klant om een passende oplossing te bereiken.
16.5 De klant heeft nimmer het recht op volledige restitutie van het overeengekomen c.q. betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van Power Caps.  
16.6 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten. 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Power Caps en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Power Caps is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.